Sayı 3 / Devlet

devletin kaybından sonra bir milletin tasfiyesi endülüs müslümanlarının sonu

Moriskolaştıktan sonra görünüşte Hristiyanlığı kabul etseler de Eski Hristiyanlar onların bu yeni kimliklerine hiçbir zaman güvenmemiş ve kendileri için uygun gördükleri bir zamanda da tamamen tasfiye yoluna gitmişlerdir. Günümüzde bu dramatik süreci iyi tahlil etmediğimiz takdirde dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan sadece Müslümanların değil, ezilen pek çok milletin yaşadığı dramları anlamlandırmamız mümkün değildir

mehmet niyazi özdemir den devlet notları

Milletler, felsefelerini hayattan alırlar; dinleri, soyları, sosyal içgüdüleri, tarihi gelişmeleri, kültür düzeyleri, ekonomik durumları felsefelerinde önemli rol oynar.

günümüz türkiye sinde müslüman kadının siyasi hayata katılımı üzerine görüşler

Geçmişte Müslüman kadınlar siyasi partilerin iktidar savaşında araç olarak kullanılmış ancak seçimlerden sonra evlerine geri gönderilmişlerdi. İslamcı olsun olmasın ataerkil zihniyetin uzantısı niteliğindeki bütün siyasi partiler için bu geçerlidir.

muhammed abid cabiri ve mustafa akkad ın eserleri ışığında islam

Peygamber dönemi siyasi formasyonunun tam anlamıyla bir devlet şeklini alması daha sonraki dönemlerde görülebilir; ancak peygamber döneminde; yetke (sulta), bu yetkenin kaynağı ve meşruiyeti ispatlamaya yönelen ve dine daveti esas amaç edinen, bu dava-ispat ekseninde şekillenen bir siyasi yapıdan söz edilebilir.

el-med netü l-f dıla

Demokrasi Farabî’ye göre her türlü hazcılığı ihtiva edebilecek ve her türlü fasid fikrin ortaya çıkmasına neden olabilecek bir yönetimdir. Demokrasi herkese her şeyi yapması için serbestiyet tanıdığı için faziletli olması mümkün değildir.

devlet siyasi sistem ve toplum

Siyasi sistemi oluşturan unsurlardan sadece biri olan devlet anlayışı bile toplumdan topluma değişirken ve bu değişkenlik siyasi sistemin başarıyla işlemesinde hayati önem arz ederken, sadece yasama ve yürütme organları ile bunların birbirleriyle ilişkilerini düzenleyecek bir anayasa değişikliğiyle, tıkandığı iddia edilen siyasi sistemin işler hale geleceğini iddia etmek cehalet değilse bile saflıktır.

rasyonel aklın türevlerine karşı geleneğin tortusu

Sözleşmeyi haklılaştırmak için türev vazifesi gören rasyonalizm, aklı kutsamak adına, bütün etik ve ahlaki değerleri irrasyonel ve modası geçmiş yaftasıyla reddetmiştir.Geleneksel ilişki biçimlerinin ve dayanışma ruhunun kaybolması ile insan muhafazasız kalırken, devlet giderek daha fazla merkezileşmeye ve totaliterleşmeye başlamıştır.

başyazı devlet yapı ve işlev

Ülkelerin yaşam şartları, bulunduğu coğrafya, sahip oldukları inançlar, değerler ve dâhil oldukları medeniyetler, ilişki içinde olduğu toplumlar ve karşılaştıkları sorunlar devlet anlayışlarının oluşmasında etkilidirler.

devletin ideolojik aygıtı olarak sinema

Duygusal boyutta özdeşleşebileceği kahramanlar ile hayalleri bir araya getiren sinema, devletin ideolojisi ile toplum arasında bir arabulucu gibidir. Genellikle ise bu arabuluculuk devletin hanesine artı puan yazdıran ikna ile sonuçlanır.

İçindekiler

Sayı 3: Devlet / İçindekiler

küreselleşme ve ulus-devletin dönüşümü

Kültürel olarak, küreselleşme süreci Batı dışı toplumlarda “küreselleştirme” dalgası olarak tezahür etmekte ve buna bağlı olarak da toplumlarda ya asimilasyon ve kültürel yıkım ya da dayanışma ve etnik bilinçlenme olarak karşı akımları doğurmaktadır.

takdim yerine halk içinde en muteber nesne devlet

Kanuni Sultan Süleyman, “Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi” mısrasıyla belki devleti değil ama devletin algılanışını, daima itibarın kaynağı olduğu vurgusuyla en veciz biçimde ifade etmiş.

türkiye de milli devlet inşası ve kürt hayali cemaatçiliği

Milli devletlere meşruiyet zemini veren milletler, kendisini aşan etnik çekirdeğin çevresini kuşatması ile birlikte ortaya çıkmışlardır. Bu meyanda millet, ırki – kavmi – etnik - tribal soy aidiyetlerinden öte kültürel, siyasi, coğrafi, iktisadi ve hatta dini değerleri bünyesinde barındıran sosyolojik bir kategoridir.

erken cumhuriyet dönemi türk milliyetçiliğinde devlet istiklal ve istikbal mücadeleleri

“Devletli olmak”, toplumun varlığını idame ettirebilmesi ve refaha ulaşabilmesi için elzemdir. Bunun yanı sıra milliyetçiliğin devlet eliyle yürütülmesi ve toplum mühendisliğinin kamufle aracı olması, milliyetçiliğin özü ve ruhuna aykırı bir takım noktaları barındırmaktadır.

kozmopolitten homojene osmanlı imparatorluğunda kimlik politikalarında yaşanan dönüşüm

Osmanlı kimlik politikalarındaki dönüşüm zamanın şartları ve gerekleriyle alakalı olarak pragmatik ve konjonktürel bir dönüşüm yaşamış, bu bağlamda kozmopolit bir Osmanlıcılıktan homojen bir Türkçülüğe evrilmiştir.

osmanlıda taşra yönetimi ve üniter devlet mirasımız

"Osmanlı'da üst düzey memurların hepsinin merkezden atandığı eyalet sistemi, bu memurlar arasındaki karşılıklı kontrol sayesinde yüzlerce yıl ayakta kalmıştır. Bu sistem, Batı’daki gibi bir yöre halkını toptan bir feodal beyin emrine bırakmaz."Toplam: 22 |  Gösterilen: 1 - 20 1 2 >>>