Güncelleme: 29 Haziran 2015

  • Paylaş
Düşünce Dergisi Yazar Rehberi

Dergimizin Makale Formatı ve Kaynak Gösterimine ilişkin kurallar Yazar Rehberi içinde yer almaktadır.

A. YAZI GÖNDERME VE İLETİŞİM

- Dergiye gönderilen çalışmaların daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ya da hâlihazırda başka bir yayıncıya gönderilmemiş orijinal eserler olması gerekir. Yayın Kurulu, yazının yayımlanıp yayımlanmayacağına karar verme yetkisine sahiptir.

-Yayımlanan yazıların içeriğinde olabilecek çarpıtmalardan yazar(lar) sorumludur. Tüm yasal sorumluluklar yazar(lar)a aittir. Yazılardaki fikirler Düşünce Dergisi’ni bağlamaz.

-Değerlendirme sürecinin sağlıklı yapılabilmesi için, yazıların yayın tarihinden en az üç ay önce dergiye ulaştırılmış olması gerekmektedir. Hakemlerin önerileri doğrultusunda düzeltmeler yapılarak yazının son hali yayın tarihinden en az iki ay önce dergiye ulaştırılmalıdır.

-Telif ve tercüme yazılara telif ücreti ödenmemektedir. Yayımlanan makalelerde yazar başına iki adet dergi verilir. Yayımlanan yazıların tüm hakları Düşünce Dergisi’ne aittir. Yeniden yayımlanması için dergiden yazılı izin alınması gerekir. Kaynak gösterilmek kaydıyla alıntı yapılabilir.

-Çeviri yazılarda, çevrilen makale telif koruma kapsamından çıkmamışsa, yayımlanmasına dair gerekli yayıncı izninin alınmış olması gerekmektedir.

-Yazıların elektronik olarak editor@dusuncedergisi.com.tr adresine ekli dosya olarak gönderilmesi gerekmektedir. Dergi ile ilgili her türlü konuda, yazışma için aynı e-posta adresi kullanılmalıdır.

B. MAKALE FORMATI

- Dergide Türkçe yazı kabul edilmektedir.

- Düşünce Dergisi’nde dosya konusuna bağlı ve serbest yazıların bulunduğu bölümler olmak üzere iki bölüm bulunmaktadır.

- Makalenin ilk sayfasında başlık, yazar ismi, dipnot olarak yazar bilgisi (unvan, kurum, kurumla ilişki, yazışma adresi, telefon numarası, e-posta adresi), özet(ler) ve anahtar kelimeler yer almalıdır.

- Bütün başlıkların öncesinde bir satır boşluk bırakılacak ve ilk harfler büyük yazılacaktır. 1. düzey başlıklar kalın; 2. düzey başlıklar kalın italik; 3 düzey başlıklar ise sadece italik olarak dizilecektir. Başlıklarda rakam kullanılmayacaktır.

-Çeviri yazılarda, tercümenin yapıldığı yazının yazarı, yayının adı, tarihi, cildi, sayısı, sayfası ve benzer künye bilgileri tam olarak belirtilmelidir.

-Yazılar MS Office Word 98 veya daha üst bir sürümde (Word formatıyla uyumlu eşdeğer programlar da kabul edilmektedir); A4 boyutunda kağıda; üst, alt, sağ ve solda 2,5 cm boşluk bırakılarak, Times New Roman, 12 punto, 1,5 satır aralığıyla ve paragraflar arasında 6 puntoluk boşluk bırakılarak yazılmalı, paragraf başlarında ilk satıra 0,5 cm girinti verilmelidir.

-40 sözcükten kısa alıntılar metin içinde çift tırnakla gösterilir. 40 ve üstü sözcükten oluşan alıntılar ise sağ ve soldan 1 cm girintili, paragraf başlarında ilk satıra girinti verilmeden, 10 punto, başında ve sonunda çift tırnak kullanılmadan yazılmalıdır.

-Yazı içinde grafik ve resimler varsa, .jpeg veya .tiff formatında en az 300 dpi. çözünürlükte ayrı bir dosya olarak gönderilmelidir.

C. KAYNAK GÖSTERİMİ VE KAYNAKÇA

- Kaynak gösterimi ve kaynakçada referans dipnotu verme yöntemi kullanılacaktır.

- Kitap, dergi, film ve TV programı adları, kaynakçada ve metin içinde italik ve sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük olarak yazılır.

- Makale başlıkları düz ve metinde çift tırnak içinde, Kaynakça’da tırnaksız yazılır.

- Kaynaktan aynen alınan bilgiler, çift tırnak içinde (".....") gösterilirler. Yazarın, kaynaktaki bilginin özünü değil, biçimini değiştirerek yaptığı alıntılar ise, çift tırnak arasına alınmadan gösterilirler. Her iki alıntı türünde de, ilgili kaynağa mutlaka atıf yapılır ve atıfların her birine, bir birini izleyen numaralar verilir.

- Yazıda, kaynaktan aynen aktarılan bilgilerin tamamı verilebileceği gibi, örneğin cümle, paragraf veya sayfalar halindeki bilgilerin sadece belli kısımları da verilebilir. Bu durumda, cümlelerde belli kelimelerin, çeşitli cümlelerin, paragraf ve sayfaların atlanarak verildiğini göstermek üzere, atlanan yerler üç nokta ile belirtilir.

- Şiirlerden aktarma yapılırken, bir veya daha fazla satır, hatta sayfa atlanarak verilmek istenirse, atlanan yerler için sadece tek satır boşluk bırakılır ve bu satır noktalanarak gösterilir.

- Başka kaynaklardaki bilgilerin aynen aktarılması durumunda, kaynaklarda noktalama işaretleri ve çeviri yanlışları dahil olmak üzere harf, cümle, tarih, yer vb. gibi yanlışlıklar da tekrarlanır. Yazar, kaynak metindeki yanlışlıkları düzelterek vermek isterse, o zaman doğru bilgi, yanlış bilgiden hemen sonra bir parantez içinde gösterilir.

- Kaynaklardan aynen yapılan alıntılar, bir cümleyi aşmayacak uzunluktaysa, ana metinde içinde verilirler. Daha uzun alıntılarda, alıntının ilk ve son satırları ile ana metin arasında en az çift aralıklı boşluk bırakılarak, alıntı ile ana metnin ayırt edilmesi sağlanır. Bu tür alıntılar için, ana metinde kullanılan puntodan daha küçük punto kullanılır.

- Kaynakça kısmındaki çalışmalar, yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanır. Aynı yazara ait birden fazla eser varsa, bu eserler yayın yıllarına göre kendi içinde ayrıca küçükten büyüğe doğru sıralanır.


Kitap veya Broşür

-Tek yazar: Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Çalışmanın adı. ([Varsa] Baskı sayısı). Yer: Yayımcı.
Berkes, N. (2012). Türkiye’de çağdaşlaşma. (17. Bs.). İstanbul: Yapı Kredi.

-Edisyon kitap: Editörün soyadı, Editörün adının baş harfi. (Ed.). (Yıl). Kitabın adı (Baskı Sayısı). Basım Yeri: Yayınevi.
Poloma, M. M. (Ed.). (2011). Çağdaş sosyoloji kuramları. Ankara: Palme.

Kitap Bölümü, Dergi Makalesi, Ansiklopedi Maddesi, Sempozyum ve Toplantı Bildirileri
-Tek yazarlı makale: Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Makalenin adı. Süreli Yayının Adı, cilt (süreli yayının sayısı), sayfa aralığı.

-Çok yazarlı makale: Birinci yazarın soyadı, Adının baş harfi., İkinci yazarın soyadı, Adının baş harfi. ve Üçüncü yazarın soyadı, Adının baş harfi. (Yıl). Makalenin adı. Süreli Yayının Adı, cilt (süreli yayının sayısı), sayfa aralığı.

- Ansiklopedi maddesi: Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Başlık. Ansiklopedinin Adı içinde (cilt, sayfa aralığı). Basım Yeri: Yayınevi.
Bergmann, P. G. (1993). Theory of relativity. The new encyclopaedia britannica içinde (26, 501-502). Chicago: Encyclopaedia Britannica.

-Sempozyum ve toplantı bildirileri: Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl, Ay). Başlık. Sempozyum’da sunulan bildiri, Sempozyumu Düzenleyen Kurum, Sempozyumun Düzenlendiği Yer.
Çepni, S., Bacanak A., ve Özsevgeç T. (2001, Haziran). Fen bilgisi öğretmen adaylarının fen branşlarına karşı tutumları ile fen branşlarındaki başarılarının ilişkisi. X. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi’nde sunulan bildiri, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

-Kurumsal yayımcı: Resmi Yayının Basılmış Olduğu Kurumun Adı. (Yıl). Makalenin adı (Basım seri no). Basım Yeri: Yayınevi.
Australian Bureau of Statistics. (1991). Estimated resident population by age and sex in statistical local areas, New South Wales (No. 3209.1). Canberra: Capital Territory.

-İki yazar: Birinci yazarın soyadı, Adının baş harfi. ve İkinci yazarın soyadı, Adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı ([Varsa] Baskı sayısı). Basım Yeri: Yayınevi.
Bottomore T. ve Nisbet, R. (2002). Sosyolojik çözümlemenin tarihi. Ankara: Ayraç.

-Üç veya daha fazla yazar: Birinci yazarın soyadı, Adının baş harfi., İkinci yazarın soyadı, Adının baş harfi. ve Üçüncü yazarın soyadı, Adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı ([Varsa] Baskı sayısı). Basım Yeri: Yayınevi.
Akşit, B., Şentürk R., Küçükkural, Ö. ve Cengiz, K. (2012). Türkiye'de dindarlık: Sosyal gerilimler ekseninde inanç ve yaşam biçimleri, İstanbul: İletişim.

-Çeviri kitap: Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı (Baskı sayısı). Çevirmenin adının baş harfi. Çevirmenin soyadı (Çev.). Basım Yeri: Yayınevi. (Orijinal çalışma basım tarihi)
Swingewood, A. (1998). Sosyolojik düşüncenin kısa tarihi, O. Akınhay (Çev.). Ankara: Bilim ve Sanat.

-Kitap bölümü: Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Bölümün adı. Editörün adının baş harfi. Editörün soyadı, (Ed.),Kitabın adı (Baskı sayısı) içinde (Bölümün sayfa aralığı). Basım Yeri: Yayınevi.
Merton, R. K. (2011). Bir kuram olarak yapısal-işlevselcilik: Bir dönemin sonu. M. Poloma (Ed.), Çağdaş sosyoloji kuramları içinde (s. 49-69). Ankara: Palme.
Çelebi, N. (2005). Sosyolojimizin tarihini yazarken. Sosyoloji Dergisi, 10, 71-80.
Hyman, H., Payaslıoğlu A.,ve Frey, F. (1959). Türk yüksek tahsil gençliğinin değerler sistemi: Bir seçkinler grubunun batılılaşma vetiresi üzerinde bir inceleme. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 14 (1), 95-121.

-Tez: Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Başlık. Yayınlanmamış yüksek lisans/doktora tezi, Üniversitenin adı.
Bıkmaz, F. (2001). İlköğretim 4 ve 5. sınıf öğrencilerinin fen bilgisi dersindeki başarıları ile ilişkili çeşitli faktörler. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.


Elektronik Medya
-Online dergi makalesi: Yazarın soyadı, Adının baş harfi (Yıl). Makalenin başlığı. Derginin Adı, Cilt, sayfa aralığı. (varsa) doi: xxxxxxxxxx. Alınma tarihi, İnternet adresi
Ülken, H. Z. (1963). Türkiye’nin modernleşmesi ve bu hareketin öncüleri olan Türk düşünürleri. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 11, 27-30. 10 Nisan 2011, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/737/9404.pdf

-Online gazete makalesi: Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Tam yayın tarihi). Makalenin adı. Gazetenin Adı. Alınma tarihi, internet adresi.
Berkan, İ. (18 Temmuz 2004). Üç tarzı siyaset. Radikal, 10 Mayıs 2010, http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=122509

-Online kitap: Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı. Alınma tarihi, internet adresi.
Austin, J. (2000). Pride and prejudice. 2 Nisan 2002, http://www.agoodread.com/Pride.

-Sadece internette yayımlanan makale: Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yayınlanma Tarihi). Makalenin adı. Araştırma Tarihi, internet adresi

-Bir internet dokümanında bölüm veya kısım
Benton Foundation. (1998, 7 Temmuz). Barriers to closing the gap. In Losing ground bit by bit: Low-income communities in the information age (2. bl.). 8 Ağustos 2010. http://www.benton.org/Library/Low-Income/two.html

-Yazarsız ve tarihsiz internet sitesi: Belgenin başlığı. (t.y.). Alınma Tarihi, internet adresi.


Görüşme
Johnston, B. V. (10 Ocak 1989). Sorokin lives! Centennial observations. Footnotes. 2 Haziran 2010, http://www2.asanet.org/governance/sorokin.html

Çuluk, S. (2009). Prof. Dr. Heath W. Lowry ile mülakat. Arşiv Dünyası. 30 Temmuz 2010,http://sinanculuk.blogspot.com/2009/02/prof-dr-heath-wlowry-ile-mulakat.html


D.Kısaltmalar

bkz. Bakınız
Bs. Baskı
bl. Bölüm
Çev. Çeviren(ler)
Der. Derleyen(ler)
Ed. Editör(ler)
Haz. Yayına Hazırlayan(lar)
krş. Karşılaştırınız
parag. Paragraf
s. Sayfa ve Sayfa Aralığı
t.y. Tarih Yok
ve ark. Ve ArkadaşlarıYasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Düşünce Dergisi'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

EROL GÜNGÖR VE DÜŞÜNCE MİRASI

Güvenlik: Kargaşa ve Belirsizlik Çağından Nereye

Düşünce Dergisi'nin Ekim 2017 tarihli 7. Sayı bozkırı kuşatan kenti ele alacak. Bir mimarî unsur olarak, tarihsel bir süreç olarak, sosyal bir ortam olarak ve siyasi bir birim olarak kente dair sosyalbilimsel içerikli yazılara Düşünce Dergisi hoş geldiniz der.

tarihin değişmez akıntısı göç

yeni sayımız çıktı içindekiler

düşünce dergisi sohbetleri - 6 quot devlet idare ve insan

“Halk İçinde En Muteber Nesne: Devlet” dosya konulu sayımızda “Doğu Batı Denkleminde Adalet” başlıkla yazısıyla dergimizde yer alan Prof. Dr. Yücel Oğurlu ile Kültür Ocağı Vakfı, Erol Güngör Kültür Merkezinde, 11 Şubat 2017 saat 17.00'da gerçekleştirilecek, “Devlet, İdare ve İnsan” başlıklı Sohbetimize davetlimizsiniz.

düşünce dergisi sohbetleri - 5

Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu ile Kültür Ocağı Vakfı, Erol Güngör Kültür Merkezi'nde, 24 Aralık 2016 saat 17.00'da gerçekleştirilecek, “Müslümanın Parayla İmtihanı” başlıklı Sohbetimize davetlimizsiniz.


En Çok Okunanlar