Adem BÖLÜKBAŞI

Aile, sadece modernleşme projesinin odağında yer aldığı için değil günümüz Türkiye’sinde hala bireylerin en çok güvendiği ve en çok bağlı olduğu kurum olması açısından da önemlidir.

Sözün düşüşü ve imajların yükselişi, insanın hakikat ve anlam arayışını kökünden baltalayan bir süreç olarak postmodernizmin hakikati ve anlamı reddeden onun yerine yorumları koyan yapısıyla birebir örtüşmektedir. Böylelikle imajların yeni medya vasıtasıyla daha da yaygınlaşması ve gündelik hayatı adeta istila etmesi mümkün olabilmiştir.

takdim yerine modern dünyada din

Bu sayımızda bahsedildiği üzere farklı mecralarda anlamaya çalıştığımız modern dünyada din meselesi elbette bütün boyutlarıyla ele alınıp tüketilebilecek bir konu değildir. Burada değerlendirme fırsatı bulamadığımız birçok mesele olmakla birlikte konunun ana hatlarını belirginleştirmeye ve bundan sonra yapılacak çalışmalar için ufuk açıcı olmasını umduğumuz yeni sorular sormaya çalıştık.

kimin ahl kı

Aşırı hızlı sosyal değişmenin temel bir sonucu hafızasızlık ve unutma problemidir. İnsanın ahlâk problemi açısından bakıldığında bu husus belirleyicidir.

24 Ocak 1980 ekonomik paketi ve 12 Eylül 1980 askeri darbesi Türkiye’nin entelektüel iklimini de derinden etkileyen bazı kalıcı tesirler bırakmıştır. Şöyle ki söz konusu dönem Türkiye’nin ekonomik düzlemde küresel neo-liberal ekonomik düzene, siyasi düzlemde ise Soğuk Savaş sonrası oluşan yeni dünya düzenine eklemlenmesi sürecinin başlangıcını oluşturmaktadır.

para sosyolojisi çeviri

Para, sosyolojide başat bir konu olmasa da sürekli karşımıza çıkan bir konu olagelmiştir. Weber, Simmel ve Marx gibi klasik sosyoloji teorisyenleri sanayi devrimini ve ulusal pazar entegrasyonunun hızlı bir şekilde gelişimini gözlemlemişler ve sosyal değişmenin bir aracı olarak para son derece ilgilerini çekmiştir.

Düşünce Dergisi’nin bundan önceki sayıları entelektüel, para, devlet, ahlâk, dil, göç ve kent gibi muhtelif meseleler üzerineydi. İlk defa dergiyi bir kişi için özel sayı şeklinde çıkarıyoruz ve elbette bu kişi de şimdiye kadar çalışmalarımızda bize ilham verici olan önemli düşünürlerden biri; Erol Güngör’dür. Erol Güngör’ün bizim için önemi bilhassa şu veya bu konunun uzmanı olmasından değil bilakis bu ülkenin meselelerini kendisine mesele edinmesinden ve bunlar üzerine geliştirdiği fikirleriyle bize yol göstermesinden gelmektedir.

Kadızâdelilerle (fakihler) Sivâsîlerin (sofular) kavgası gibi birçok kavga var tarihimizde. Hatiplerle vaizlerin kavgası da bunlardan biri ve yeni başlamadı.Toplam: 8 |  Gösterilen: 1 - 8 1